Kinh Trung Bộ (Phần 3) - The Middle Length Discourses of the Buddha [Song Ngữ Việt-Anh]

Đã đọc: 694           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu.
English Translation from Pāli: Bhikkhu Ñāṇamoli & Bhikkhu Bodhi.

Khái quát Nội dung Kinh Trung Bộ (Tác giả: TT. Thích Nhật Từ).
A Summary of the Middle Discourses of the Buddha (Author: Bhikkhu Bodhi).

Thực hiện sách Song Ngữ Anh-Việt đối chiếu: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế). 

 

Phần 3:

101. Kinh Devadaha - At Devadaha
102. Kinh Năm và Ba - The Five and Three
103. Kinh Nghĩ Như Thế Nào - What Do You Think About Me
104. Kinh Làng Sāma - At Sāmagāma
105. Kinh Thiện Tinh - To Sunakkhatta
106. Kinh Bất Động Lợi Ích - The Way to the Imperturbable
107. Kinh Gaṇaka Moggallāna - To Gaṇaka Moggallāna
108. Kinh Gopaka Moggallāna - With Gopaka Moggallāna
109. Ðại Kinh Mãn Nguyệt - The Greater Discourse on the Full Moon Night

110. Tiểu Kinh Mãn Nguyệt - The Shorter Discourse on the Full Moon Night
111. Kinh Bất Đoạn - One by One as They Occurred
112. Kinh Sáu Thanh Tịnh - The Sixfold Purity
113. Kinh Chân Nhân - The True Man
114. Kinh Nên Hành Trì Không Nên Hành Trì - To Be Cultivated and Not to Be Cultivated
115. Kinh Ða Giới - The Many Kinds of Elements
116. Kinh Thôn Tiên - Isigili the Gullet of the Seers
117. Ðại Kinh Bốn Mươi - The Great Forty
118. Kinh Quán Niệm Hơi Thở - Mindfulness of Breathing
119. Kinh Thân Hành Niệm - Mindfulness of the Body

120. Kinh Hành Sanh - Reappearance by Aspiration
121. Kinh Tiểu Không - The Shorter Discourse on Voidness
122. Kinh Ðại Không - The Greater Discourse on Voidness
123. Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp - Wonderful and Marvellous
124. Kinh Bạc câu la - Bakkula
125. Kinh Ðiều Ngự Địa - The Grade of the Tamed
126. Kinh Phù di - Bhūmija
127. Kinh A na luật - Anuruddha
128. Kinh Tùy Phiền Não - Imperfections
129. Kinh Hiền Ngu - Fools and Wise Men

130. Kinh Thiên Sứ - The Divine Messengers
131. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả - A Single Excellent Night
132. Kinh A nan Nhất Dạ Hiền Giả - Ānanda and A Single Excellent Night
133. Kinh Ðại Ca chiên diên Nhất Dạ Hiền Giả - Mahā Kaccāna and A Single Excellent Night
134. Kinh Lomasakaṅgiya Nhất Dạ Hiền Giả - Lomasakangiya and A Single Excellent Night
135. Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt - The Shorter Exposition of Action
136. Ðại Kinh Nghiệp Phân Biệt - The Greater Exposition of Action
137. Kinh Phân Biệt Sáu Xứ - The Exposition of the Sixfold Base
138. Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết - The Exposition of a Summary
139. Kinh Vô Tránh Phân Biệt - The Exposition of Non Conflict

140. Kinh Giới Phân Biệt - The Exposition of the Elements
141. Kinh Phân Biệt về Sự Thật - The Exposition of the Truths
142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường - The Exposition of Offerings
143. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Ðộc - Advice to Anāthapiṇḍika
144. Kinh Giáo Giới Channa - Advice to Channa
145. Kinh Giáo Giới Phú lâu na - Advice to Puṇṇa
146. Kinh Giáo Giới Nandaka - Advice from Nandaka
147. Tiểu Kinh Giáo Giới La hầu la - The Shorter Discourse of Advice to Rāhula
148. Kinh Sáu Sáu - The Six Sets of Six
149. Ðại Kinh Sáu Xứ - The Great Sixfold Base

150. Kinh Nói cho Dân Nagaravinda - To the Nagaravindans
151. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh - The Purification of Almsfood
152. Kinh Căn Tu Tập - The Development of the Faculties

Phần 1

Phần 2

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập