Kinh Dạy Thực Tập Rải Tâm Từ Bi Hằng Ngày Đến Nhiều Phương

Đã đọc: 1212           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

(Metta Sutta & Pubbaṇha Sutta)

Cầu mong cho con an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho con thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho con chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng đông đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng tây đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng nam đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng bắc đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng đông nam đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng tây nam đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng đông bắc đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng tây bắc đềuđược an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng trên đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng dưới đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở bên trái đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở bên phải đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở phía trước tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở phía sau tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở xung quanh tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh thương yêu tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh thù ghét tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh thân thiện với tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.

Cầu mong cho tất cả chúng sinh không thân thiện với tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.

Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.

Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi. (O)

Cầu mong cho con đừng có oan trái với ai, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.

Cầu mong cho Cha Mẹ và anh chị em của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.

Cầu mong cho Thầy Tổ và các huynh đệ của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.

Cầu mong cho các đệ tử của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.

Cầu mong cho các đứa con của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.

Cầu mong cho các bạn bè và các vị thiện tri thức của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.

Cầu mong cho các bà con quyến thuộc và dòng họ của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.

Cầu mong cho các đàn na thí chủ đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.

Cầu mong cho tất cả pháp giới chúng sinh trên khắp hành tinh này đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thích Trừng Sỹ biên soạn

https://phapnhan.org/tv/tung-kinh-thuc-tap-rai-tam-tu-bi-hang-ngay-den-nhieu-phuong/

Discourse on Teaching the Practice of Spreading Loving-Kindness and Compassion Daily to All Directions

(Metta Sutta & Pubbaṇha Sutta)

May I be safe, well, happy, and peaceful.

May I be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May I take care of myself happily, freely, and calmly.

May all beings in the eastern direction be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings in the western direction be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings in the southern direction be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings in the northern direction be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings in the southeast direction be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings in the southwest direction be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings in the northeast direction be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings in the northwest direction be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings in the direction above be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings in the direction below be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings in the left side be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings in the right side be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings in front of me be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings behind me be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings around me be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings who love me be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings who hate me be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings who are friendly to me be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly.

May all beings who are unfriendly to me be safe, well, happy, and peaceful.

May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.

May they take care of themselves happily, freely, and calmly. (Bell)

May I be free from enmity to anyone, neither physical suffering nor mental suffering, keep the body and mind always peaceful.

May my parents and siblings be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering, keep the body and mind always peaceful.

May my patriarchs, teachers, sisters, and brothers in the Dharma be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering, keep the body and mind always peaceful.

May my disciples be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering, keep the body and mind always peaceful.

May my children be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering, keep the body and mind always peaceful.

May my friends and intellectuals be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering, keep the body and mind always peaceful.

May my relatives and lineages be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering, keep the body and mind always peaceful.

May all donors and givers be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering, keep the body and mind always peaceful.

May living things and living beings all over the planet be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering, keep the body and mind always peaceful.

Namo The Original Master Shakyamuni Buddhaya.

Compiled by Ven. Thích Trừng Sỹ

 

https://phapnhan.org/en/discourse-on-teaching-the-practice-of-spreading-loving-kindness-compassion-daily-to-all-directions/

 

 

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập