Chú Đại Bi Tâm phiên âm theo Phạn ngữ

Đã đọc: 45143           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

大悲心陀羅尼 (大悲咒), Đại Bi Tâm Đà La Ni, Mahā Karuṇā Dhāranī (महा करुणा धारनी), Nīlakaṇṭha Dhāranī (नीलकण्ठ धारनी) Phạn ngữ viết bằng mẫu chữ La tinh và Devaganari.

Phiên  âm  theo  chữ  phạn la tinh hóa. Trích trong Tinh Hoa Phật Học của TS  Huệ Dân. 

 

              南無      阿唎         

नमो                    रत्नत्रयाय                  नमह्             अर्य                अवलोकितेश्वराय  

Namo           ratna trayāya,         namah       ārya          avalokiteśvarāya  

Nam mô       rát na tra dà da,     nama        à ri da       a  va  kích  tê  và  ra  da           

 


                             摩訶   

बोधिसत्त्वाय                                       महासत्वाय                                महाकारुनिकाय 

Bodhisattvāya                    mahāsatvāya                 mahākārunikāya

Bô đi  sát và ya                  Ma ha sát và ya           Ma ha ca ru ni cà da

 


              數怛那           南無悉                 吉栗埵          伊蒙 

            सर्वरभय               सुधनदस्ये        नमस् (namas)    कृत्वा (krtvā)     इमम् (imam

Oṃ        sarvarabhaya           sudhanadasye        namaskrtvā ( नमस्क्र्त्वा )   imam

Om        Sạt va ra ba da        Su đa na đát sê      Nama  khơ  rơ  tê và  y mam

 


                                         

आर्यावलोकितेश्वर                                                 रंधव                             नमो             नरकिन्दि। 

āryāvalokiteśvara                          raṃdhava             namo         narakindi.

À rị dà va lô kích tê va ra              ram đa va             Nam mô     na ra kinh di

 


唎!                                    

ह्रिह्                 महावधसम             सर्व            अथदु             शुभुं          अजेयं। 

Hrīḥ      mahāvadhasama        sarva      athadu      śubhuṃ    ajeyaṃ.

Hì ri    Ma hà  va đa sa ma    Sạt va      a tha du     su bum    a dệ dam

 


                                               

सर्व      सत्य       नम        वस्त्य        नमो         वाक         मार्ग        दातुह्।

Sarva    satya     nama     vastya     namo        vāka      mārga     dātuh

Sạt va   sát  ya   nama     vát ty a   nam mô    và ca     mạt ga     đạt tu

 


                    阿婆盧醯        盧迦帝         迦羅帝           醯利 

तद्यथा                         अवलोकि           लोचते            करते            ह्रिह्

Tadyathā         oṃ       avaloki         locate         karate      e      hrīḥ

Tá  đi a thà      om       a va lô ki      lô ca tê       ca ra tê     e     hì ri

 


                                           

महाबोधिसत्त्व।           सर्व      सर्व      मल    मल       महिम      हृदयम्

Mahābodhisattva.      Sarva    sarva       mala     mala      mahima     hṛdayam 

Ma ha bô đi  sát va     Sạt va   sạt va      ma la    ma la     ma hi ma   hì đa dam

 


                       度盧          度盧                

कुरु         कुरु         कर्मुं         धुरु        धुरु       विजयते       महाविजयते  

Kuru     kuru    karmuṃ       dhuru       dhuru        vijayate        mahāvijayate

Ku ru    ku ru    cạt mum      đu ru      đu ru     vi gia da tê   ma ha vi gia da tê  

 


                   地利尼 室佛       遮羅      遮羅       麼麼              

धर             धर               धिरीनिश्वराय             चल       चल        मम         विमल         मुक्तेले

Dhara     dhara         dhirīniśvarāya        cala      cala      mama      vimala     muktele

Đa ra      đa ra         đi ri ni va rà da       ca la    ca la     ma ma     vi ma la   mục tê lê

 


伊醯     伊醯     室那    室那      阿囉        佛囉舍利           罰娑      罰參       佛羅舍耶 

एहि     एहि   शिन   शिन     आरषं       प्रचलि         विष    विषं     प्राशय |

Ehi       ehi      śina    śina      āraṣaṃ      pracali            viṣa     viṣaṃ    prāśaya.

Ê hi     ê hi     si na    si na    à ra sam     phờ ra ca li     vi sa   vi sam   phờ ra sa da

 


                                     

हुरु             हुरु            मर        हुलु          हुलु         ह्रिह्

Huru       huru      mara        hulu       hulu      hrīḥ

Hu ru     hu ru      ma ra       hu lu      hu lu     hì ri

 


                                                   

सर         सर         सिरि     सिरि         सुरु           सुरु          बोधिय       बोधिय 

Sara          sara       siri         siri          suru       suru        Bodhiya    bodhiya

Sa ra         sa ra      si ri        si ri         su ru      su ru       Bô  đi da   bô  đi da 

 


菩馱夜          菩馱夜          彌帝利夜               那囉謹墀 

बोधय             बोधय         मैत्रिय                      नारकिन्दि 

Bodhaya      bodhaya.    Maitriya               Narakindi

Bô  đa da     Bô  đa da    Mết tri da            Na ra kinh di

 


地利瑟尼那                婆夜摩那              娑婆訶           悉陀夜            娑婆訶 

धर्षिनिन                      भयमान                 स्वाहा            सिद्धाय           स्वाहा

Dharṣinina              bhayamāna         svāhā          siddhāya        svāhā

Đạt  si ni na           ba da mà na        sà và hà        sí đā da     sà và hà       

 


                           藝 室 皤 囉 耶           

महासिद्धाय्                          स्वाहा                    सिद्धयोगेश्वराय                      स्वाहा

Mahāsiddhāy                 svāhā             siddhayogeśvarāya             svāhā

Ma hà sí  đày                 sà và hà         sí  đay do dờ  và rà da         sà và hà

 


              娑婆                            

नरकिन्दि                    स्वाहा                      मारणर                स्वाहा

Narakindi                svāhā               māraṇara            svāhā

Na ra kinh đi          sà và hà            mā ra na ra        sà và hà

 


                                                    

शिर         संह      मुखाय              स्वाहा           सर्व          महा            असिद्धाय           स्वाहा

śira      saṃha    mukhāya       svāhā       sarva     mahā      asiddhāya       svāhā

śi ra     sam ha   múc khā da   sà và hà   sạt va    ma hā     a sí đā da        sà và hà

 


者吉                                                          

चक्र                  असिद्धाय                 स्वाहा                   पद्म                     हस्त्राय             स्वाहा

Cakra             asiddhāya          svāhā                padma             hastrāya        svāhā

Cạt ra             a sí đā da           sà và hà            bát ma            hát trā da      sà và hà

 


                                                       

नारकिन्दि                वगलय                स्वाहा         मवरि                 शन्खराय             स्वाहा   

Nārakindi           vagalaya            svāhā           mavari          śankharāya         svāhā    

Nā ra kinh đi      va ga la da        sà và hà       ma va ri         san kha rā da     sà và hà   

 

 

 南無         囉怛那                       

 नमः             रत्नत्रयाय                   नमो                   आर्यवलोकितेश्वराय                    स्वाहा

Namah :        ratnatrayāya            namo              āryavalokiteśvarāya           svāhā

Nama            rát na tra dà da       na mô        à ri da va lô kích tê và ra da    sà và hà

 


              殿                                    

Oṃ          sidhayantu         mantra          padāya         svāhā      

Oṃ          sí đa dan tu        măng tra      pa dā da       sà và hà

 

Kính chúc qúy bạn một ngày vui vẻ trong tình học Phật,

Kính bút

TS Huệ Dân

Web site của TS Huệ Dân : http://chua-phuoc-binh.com/

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (4 đã gửi)

avatar
Dạ Lai Hương 01/06/2011 08:12:23
Mời đại chúng lắng lòng nghe Chú Đại Bi (lược bản) với tiếng hát của Hoàng Tuệ Âm Imee Ooi.

http://bit.ly/NgheTimCaVang-ChuDaiBi

Trân trọng,
avatar
dang Hoang Huy 29/06/2012 08:11:08
Hình như chữ : Avalokitesvarya được phiên âm thiếu chữ "lo"
Câu cuối của thần chú đại bi: chỉ có bảng theo mẫu tự la tinh chứ không có bảng gốc như các câu bên trên.
nếu được có thể xin gửi cho bảng gốc được không? xin chân thành cảm ơn!
Reply Tán thành Không tán thành
-1
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
mai 23/11/2012 13:39:17
Trân trọng cảm ơn TS. Huệ Dân
Công đức vô lượng
avatar
Huệ Đăng 16/11/2013 05:56:10
Câu cuối:
oṃ sidhayantu mantra padāya svāhā
ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहा
tổng số: 4 | đang hiển thị: 1 - 4

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập