KINH DẠY MƯỜI ĐIỀU PHI ĐẠO ĐỨC NGƯỜI TU HỌC PHẬT CẦN PHẢI TRÁNH

Đã đọc: 1040           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Những ai vi phạm mười điều phi đức hạnh trên đây thì họ không phải là đệ tử chân chánh của đạo Phật. Họ rất lo âu và sợ hãi trong hiện tại và trong tương lai. Do đó, người tu học Phật Pháp cần phải tránh mười điều phi đức hạnh trên. Khi hiểu và thực hành Phập Pháp tốt đẹp được như vậy, thì Pháp học, Pháp hành, Pháp hỷ, Pháp lạc, Pháp thành, và Pháp chứng có khả năng thấm nhuần và làm mát dịu thân tâm ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Thế Tôn đang lưu trú ở Chùa Kỳ Viên do vị nam cư sĩ doanh nhân Tu-đạt Cấp-cô-độc và thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào một ngày đẹp trời, Đức Thế Tôn tập hợp các chúng đệ tử và giảng dạy mười điều phi đạo đức mà người tu học Phật cần phải tránh. Những người tu học Phật nào mà vướng mắc mười pháp phi đức hạnh dưới đây, thì tự chính họ sẽ đoạn tận tất cả các công đức và pháp lành trong đời sống hằng ngày. Khi sống, thì họ bất an, và khi chết, thì họ sẽ tái sinh vào cảnh giới xấu ác. Mười điều phi đức hạnh được trình bày từng bước như sau.

Một là, những ai có đủ duyên lành tu học Phật Pháp và thọ nhận giới Pháp, nhưng không hành trì giới Pháp, làm cho giới đức bị sứt mẻ và khiếm khuyết thì họ là những kẻ phá giới và phá kiến. Đây điều phi đức hạnh thứ nhất người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Hai là, những ai lười biếng ăn, uống, và ngủ nghỉ nhiều, tiêu thụ các chất say, các chất độc tố, tin tức bạo động và hận thù, không lo tu học và ứng dụng Phật Pháp để phụng sự cho tha nhân, không có tinh thần Bồ-tát đạo để dấn thân giúp đời và cứu người để làm Phật sự cho số đông. Họ không tin những lời nói chân thật, không tin sâu vào nhân quả, và chê bai Tam Bảo. Đây là điều phi đức hạnh thứ hai người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Ba là, những ai tu học Phật Pháp, nhưng không thực hành Phật Pháp, không hoan hỷ khi thực hành Phật Pháp, không sống đúng với chánh Pháp, không ứng dụng Phật Pháp, không kế thừa Phật Pháp, không hoằng dương chánh Pháp, và không có tinh thần dấn thân và việc giảng dạy Phạt Pháp để làm lợi lạc quần sanh. Đây là điều phi đức hạnh thứ ba người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Bốn là, những ai tu học Phật Pháp, nhưng tập khí và thói phàm của họ vẫn còn dày đặc chưa được chuyển hóa, ganh tị hơn thua với người khác. Họ sống trong Tăng đoàn, nhưng thường biếng nhác, không hòa hợp với Tăng đoàn, không tiếp nhận và lắng nghe những ý kiến hay và những lời chỉ dẫn đúng của Tăng đoàn, và họ không có tâm hoan hỷ tiếp nối dòng giống thánh. Đây là điều phi đức hạnh thứ tư người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Năm là, những ai tu học Phật Pháp, nhưng không biết tri túc và không biết trân quý những gì đang có, chạy theo trần cảnh, vướng mắc bụi trần, tham đắm lợi dưỡng cá nhân, và bị tài dục, sắc dục, danh dục, ăn uống, và ngủ nghỉ chi phối và chế ngự. Đây là phi phi đức hạnh thứ năm người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Sáu là, những ai mang danh là Phật tử, đi Chùa nhiều năm, nhưng kiến thức tu học Phật Pháp của họ thì sơ xài. Thỉnh thoảng họ lên Chùa và cúng cho Chùa một ít qua quả và hoa trái, họ cầu xin đủ thứ, như cầu xin Đức Phật cho họ trúng số, và xem Đức Phật như một vị thần linh có quyền năng ban phước và giáng họa con người. Vì họ hiểu nhân quả một cách hời hợt, nên tâm của họ tràn ngập mê tín dị đoan, như coi tướng số, bói toán, phong thủy, ngày giờ tốt xấu, thờ thần tài, thần táo, đốt giấy vàng mã, v.vv… Khi gặp nghịch cảnh chướng ngại, thì trong họ tham khởi, sân khởi, si khởi, vô minh, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, và tà định cùng sinh khởi. Đây là điều phi đức hạnh thứ sáu người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Bảy là, những ai tu học Phật Pháp, nhưng không thân cận và gần gũi các bậc thiện tri thức, thầy lành, bạn tốt, và môi trường tốt. Ngược lại, họ thường xuyên giao du với các vị ác tri thức, thầy tà, bạn xấu, và môi trường xấu. Đây là điều phi đức hạnh thứ bảy người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Tám là, những ai tu học Phật Pháp, nhưng không dành thời gian thích hợp cho việc tu tập thiền định để nuôi dưỡng thân tâm, để nạp thêm bình điện tâm linh, và để tưới tẩm những đóa hoa trong tâm tươi mát. Họ cứ lo rong ruỗi bên ngoài, chạy theo trần cảnh. Thân tâm bị tán loạn, không có định tĩnh và nhất tâm. Đây là điều phi đức hạnh thứ tám người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Chín là, những ai tu học Phật Pháp, nhưng hành trì và ứng dụng không đúng với Phật Pháp. Họ mượn danh và hình ảnh của đạo Phật, nhưng nội dung của những gì họ làm không đúng với Phật Pháp, hoàn toàn chứa đầy bát tà đạo, tà Pháp, tà tín, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm, và tà định đưa đến bất hạnh và khổ  đau đến nhiều người. Ví dụ, như họ thờ bò, cọp, rắn, v.vv…

Những gì họ suy nghĩ không đúng với những gì họ nói. Những gì họ nói không đúng với những gì họ làm, và ngược lại, những gì họ làm không đúng với những gì họ nói và những gì họ suy nghĩ. Đây là điều phi đức hạnh thứ chín người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Mười là, những ai tu học Phật Pháp, nhưng không có đời sống hướng thượng, hướng thiện, và không có đời sống tâm linh trong Phật Pháp. Họ không ý thức xây dựng đời sống an vui và hạnh phúc cho gia đình và ổn định cho xã hội. Ngược lại, họ sống đời sống ngoại tình và xâm phạm tình dục của trẻ em. Đây là điều phi đức hạnh thứ mười người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Những ai vi phạm mười điều phi đức hạnh trên đây thì họ không phải là đệ tử chân chánh của đạo Phật. Họ rất lo âu và sợ hãi trong hiện tại và trong tương lai. Do đó, người tu học Phật Pháp cần phải tránh mười điều phi đức hạnh trên. Khi hiểu và thực hành Phập Pháp tốt đẹp được như vậy, thì Pháp học, Pháp hành, Pháp hỷ, Pháp lạc, Pháp thành, và Pháp chứng có khả năng thấm nhuần và làm mát dịu thân tâm ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Sau khi nghe Đức Phật giảng dạy xong, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, nỗ lực thực hành, và phát nguyện, đồng truyền bá những lời Đức Phật dạy để làm lợi ích cho quần sinh ngay tại thế gian này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

By Thích Trừng Sỹ

 

 

Tham Khảo

Xem https://phapnhan.org/tv/kinh-day-muoi-dieu-phi-dao-duc-nguoi-tu-hoc-phat-can-phai-tranh/

Kinh Tăng Nhất A Hàm/ Chương Mười Pháp/ 46.

Phẩm Đức Hạnh/ Kinh Số Bảy

 

DISCOURSE ON TEACHING THE TEN UNETHICAL THINGS PEOPLE STUDYING THE BUDDHADHARMA NEED TO AVOID

Thus have I heard. On the occasion, the World-Honored One was staying at the Jetavana Monastery donated by his chief male lay businessman Sudatta Anathapindika and Jeta prince. On a beautiful day, the World-Honored One gathered his disciples and taught the ten unethical things those who study the Buddhadharma need to avoid:

Those who study Buddhism get attached to the ten following unethical things, then they themselves will put an end to all merit and good dhammas in daily life. When they live, they feel insecure, and when they die, they will be reborn in an evil realm. The ten unethical things are presented step by step as follows.

Firstly, those who have enough good conditions to study the Buddhadharma receive the Dharma precepts, but do not practice the Dharma precepts, make the virtuous precepts flawed and dented, they are violators of the precepts and keep clinging to their wrong viewpoints. This is the first unethical thing that people who cultivate and learn the Buddhadharma need to avoid.

Secondly, those who indulge in eating, drinking, and sleeping a lot consume intoxicants, toxins, violent news and hatred, do not take care of cultivation, learning, and applying the Dharma to serve other people, do not have the spirit of Bodhisattva’s way to engage  themselves in helping life and saving people to do Buddhist tasks for the many. They do not believe in right speech, do not believe deeply in cause and effect, and defame the Triple Gem. This is the second unethical thing thatpeople who cultivate and learn the Buddhadharma need to avoid.

Thirdly, those who cultivate and learn the Buddhadharma, but do not practice the Dharma, are not happy to practice the Dharma, do not live correctly with the Dharma, do not apply the Dharma, do not inherit the Dharma, do not propagate the Dharma, and do not have the spirit to engage themselves in teaching Buddhism to benefit living beings. This is the third unethical thing thatpeople who cultivate and learn the Buddhadharma need to avoid.

Fourthly,those who practice the Dharma, but their bad moods and habits that are still thickly dense are not yet transformed, envy, win, and lose other people. They live in the Sangha, but they are frequently lazy, are not in harmony with the Sangha, do not accept and listen to good ideas and correct instructions from the Sangha, they do not have joyful minds to continue to follow the holy lineage. This is the fourth unethical thing thatpeople who cultivate and learn the Buddhadharma need to avoid.

Fifthly, those who cultivate and learn the Dharma, but do not know enough and do not know to treasure what they have, run after the external objects, get attached to worldly dust, indulge in personal interests, are dominated and controlled by greed for wealth, sexual desire, fame, eating, and greed for sleeping. This is the fifth unethical thing thatpeople who cultivate and learn the Buddhadharma need to avoid.

Sixthly, those who bear the Buddhist names go to a Temple for many years, but their knowledge of cultivating and learning the Dharma is meager. Sometimes they go to a Temple and offer to the Temple a few fruits and flowers, they beg for all kinds of things, like praying to the Buddha for them to win a lottery,  and consider the Buddha as a divine Being to have the power to bless and give calamity for people. Because they understand cause and effect superficially, their minds are filled with superstitions, such as see physiognomy and astrology, see fortune-telling, Feng Shui, good and bad days and hours, worship a god of wealth, god of kitchen, burn votive papers, etc. When meeting adversities and obstacles, in them greed arises, anger arises, delusion arises, ignorance, wrong view, wrong thought, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration arise together. This is the sixth unethical thing thatpeople who cultivate and learn the Buddhadharma need to avoid.

Seventhly, those who cultivate and learn the Buddhadharma, but are not close to intellectuals, good teachers, good friends, and good environment. On the contrary, they frequently associate with bad intellectuals, bad teachers, bad friends, and a bad environment. This is the seventh unethical thing thatpeople who cultivate and learn the Buddhadharma need to avoid.

Eighthly, those who cultivate and learn the Buddhadharma, but do not take a proper time for practicing meditation to nurture the body and mind, recharge more spiritual battery, and to water the flowers in the heart of freshness daily. They just wander outside, run after the external objects. Their bodies and minds are scattered, there is no concentration, awareness, and one-pointedness. This is the eighth unethical thing thatpeople who cultivate and learn the Buddhadharma need to avoid.

Ninthly, those who practice the Buddhadharma, but practice and apply incorrectly with the Buddhadharma. They borrow names and images of Buddhism, but the content of what they do is not correct with the Buddhadharma, completely filled with the eight wrong paths, wrong dharma, wrong confidence, wrong understanding, wrong thoughts, wrong speech, wrong action, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration that lead to unhappiness and suffering to many people. For example, they worship cows, tigers, snakes, etc.

What they think is not true of what they say. What they say is not true of what they do, and vice versa, what they do is not true of what they say and what they think. This is the ninth unethical thing that people who cultivate and learn the Buddhadharma need to avoid.

Tenthly, those who cultivate and learn the Buddhadharma, but do not have the life towards the top, the virtuous direction, and do not have the spiritual life in the Dharma. They are not aware to build a life of peacefulness and happiness for their family and stability for society. On the contrary, they live a life of adultery and sexual violation of children. This is the tenth unethical thing thatpeople who cultivate and learn the Buddhadharma need to avoid.

Those who violate the ten above unethical things are unwell-trained disciples of Buddhism. They are very anxious and fearful in the present as well as in the future.  Therefore, practitioners who cultivate and practice the Buddhadharma need to avoid the ten mentioned above unethical things. When understanding and practicing the Buddhadharma so well, Dharma learning, Dharma practice, Dharma joy, Dharma happiness, Dharma achievement, and Dharma attainment have the ability to permeate and cool the body and mind right here and right now in the present life.

After listening to the Buddha’s teachings, all people are extremely happy to try their best to practice, make the vows, and jointly spread the Buddhadharma to benefit living beings right in this world.

Namo the Original Master Sakyamuni Buddhaya.

By Thích Trừng Sỹ

 

Reference

See https://phapnhan.org/en/discourse-on-teaching-the-ten-unethical-things-people-studying-the-buddhadharma-need-to-avoid/

Ekottarãgama Sutra / Chapter Ten Dharmas /

No. 46. The virtuous Quality / Sutra No. 7

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập