Trang chủ Văn học Thơ Lời Thầy Dạy

Lời Thầy Dạy

Đã đọc: 4721           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đức Thầy: Giác An (1901- 1971)
                Đệ nhị phó Tăng chủ Giáo hội tăng Già Khất sĩ Việt Nam
             Trưởng đoàn du Tăng khất sĩ hành đạo Miền Trung nước Việt
                             Pháp Tử Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang

Nay Thầy tỏ đôi điều cùng đệ tử

Mượn bút nghiên Thầy chép lại cho đời

Các con nên ghi nhớ với bao lời

Thầy cặn kẻ tỏ bày trên trang giấy

Lời Thầy đã chép ra thì không mấy

Nhưng bên trong các con hãy nghiệm suy

Nếu rõ rồi các con mạnh tiến đi

Đừng thối chuyển trên đường tu uổng lắm

Các con thấy biết bao người sa đắm

Vì không tu mãi luống bỏ cuộc đời

Nếu ngã rồi khó gượng lại con ôi!

Soi gương ấy các con tìm phương tránh

Các con hỡi Thầy hôm nay đang gánh

Việc nặng nề của Giáo hội tương lai

Quyết xả thân thầy nguyện gắng miệt mài

Tu,tu tiến đến thành công đắc quả

Các con hỡi! thầy nguyện thề cao cả

Thời kỳ này phải dũng mảnh đường tu

Thời kỳ này quyết vẹt phá mây mù

Đem đuốc huệ soi đường cho nhân thế.

Dù cực khổ cam go Thầy đâu sợ

Dù xương tan thịt nát cũng không hề

Dù ai kia mai mỉa khen chê

Dù nghiệp quả có đòi đành phải chịu.

Tu đã quyết nghiệp kia đừng bận nịu

Đừng than phiền đừng trách móc làm chi

Phải luôn luôn giữ hai chữ Từ Bi

Cho chúng khảo mai này ta khỏi nợ…

Hễ đã tu thì ta đừng nên sợ

Mới đạt thành đạo quả ở ngày mai

Vậy Thầy nay chép để lại một bài

Các con hãy ghi lòng mà vâng giữ

 Này con hỡi!

 Xưa không tu nợ chẳng có đòi

 Nay tu nợ cũ móc moi không chừa

Thôi thì ta phải trả cho vừa

Quyết lòng trả đủ không lừa một ai

Dầu kham khổ không nài hẹn chịu

Phải giữ tròn cái điệu làm con

Cầu cho Tam Bảo chứng lời

Dầu cho khổ cực để bồi nghĩa xưa

Lòng cố gắng nay chừa tội lỗi

Tạo phước lành là mối dung thân

Trăm năm kết cuộc cũng gần

Ráng tu thì tới chẳng cần gần xa

Trong Tâm ta Phật Đà sẵn có

Vậy không nên luống bỏ lúc nào

Nhưng tu phải biết phương màu

Suy tâm chơn lý dồi trau tinh thần

Đạo giải thoát khó cân cho tột

Trái nhiệm màu khó lột vỏ ra

Rờ không thì khó biết mà

Nắm vào thì lại hoảng la kinh hoàng

Cũng như kẻ bôn chôn trèo núi

Yếu lực thần bị đuối dừng chân

Nếu mà đầy đủ tinh thần

Thì leo lên nữa có phần quả cao

Còn ai yếu lao xao tâm rối

Bước đường đi lặn lội luống công

Thương ôi! Những kẻ lỡ dòng

Nẻo đường đã lạc Đạo hòng sao thông

Phật tiên Thánh vì lòng bác ái

Thương chúng sanh trong biển ái hà

Quyết nguyền sanh tử độ tha

Mười phương chư Phật đã ra cứu đời

Thầy không nỡ bỏ trôi một tý

Cũng vì lòng hoan hỷ độ sanh

Đêm trường vắng bặt lạnh tanh

Những điều bày tỏ lòng thành mát êm

Thương tất cả trong nền Phật pháp

Ai là người giải thoát ra ta

Cứu nguy giải khổ hội này

Thương dùm đồng loại chìm đầy biển mê

Phật xưa ngài bỏ thê bỏ thiếp

Nguyện cứu đời thoát kiếp ái hà

Không vì nhỏ hẹp bỏ qua

Chèo thuyền Bát Nhã Ngài ra vớt người

Đời tội lỗi nên đời rối khổ

Đạo đưa đời đến chỗ an vui

Đạo đời hai nẻo tới lui

Để dìu sanh chúng thuận xuôi đường lành

Xét tội lỗi kết thành xưa tạo

Nên kiếp này quả báo trả vay

Nguyện xin cứu khổ hội này

Vì tâm bác ái đọa đày thân ta

Thương sanh chúng lòng ta bao quản

Thầy dắt dìu phải ráng bước qua

Còn chi ngần ngại dần dà

Ham chi danh lợi cửa nhà xiềng gông

Phật cũng muốn mà không xả kỷ

Bởi chấp tài nên bị lợi danh

Thác rồi phải chịu  cam đành

Muôn đời đau khổ cõi thanh khó về

 Xưa Phật dạy môn đồ đệ tử

 Đường tu hành hạnh giữ giới chuyên

 Đạo lành con hãy chép biên

 Ghi vào tâm trí tham Thiền quán soi

 Phật xưa dạy không ngoài giới luật

 Nay chúng ta phải thuộc nằm lòng

 Luôn luôn giữ mãi trong lòng

Chớ đừng bỏ luống chớ hòng quả cao

 Muốn như Phật sao hành khác Phật

Cách hành trì bỏ mất theo xưa

Giới răn không giữ nói bừa

Tu hành tân tiến để đưa nhân loài

Tu bỏ giới bảo ai qui hướng

Tu mà còn tham sướng ham vui

Thế nên Đạo mới chôn vùi

Vào trong hắc ám ngậm ngùi lòng ta

 Đèn Chơn Lý nay đà rạng tỏ

 Rọi chúng sanh đường tỏ khỏi lầm

Vượt ra đêm tối âm thầm

Tránh xa tội lỗi sai lầm vô minh

Nay giác ngộ chúng sanh thoát khổ

Ban đạo lành khắp chổ an vui

Cũng nhờ ánh sáng Đạo vàng

Chiếu soi nhân loại thế gian hưởng nhờ

Hỡi sanh chúng chần chờ chi nữa

Thuyền vào bờ lần lựa sẽ bê

Rồi sao kịp chuyến trở về

Tây Phương cực lạc không hề thối lui

Ấy thật chổ an vui vĩnh kiếp

Ấy thật quê xinh đẹp biết bao

Không còn cảnh khổ lao đao

Ta bà giả tạm biết sao nói cùng

Thuyền trí huệ ta dùng đưa chúng

Trương buồm lên oai dũng hùng hào

Chèo thuyền vớt kẻ lao xao

Hụp trồi biển khổ đem vào bờ vui

Không danh lợi không mùi tục lụy

Không tước quyền không nghĩ đến ta

Vì lòng bác ái vị tha

Không màng khổ cực để mà độ sanh

Nay Thầy đã tâm thành vì Đạo

Nguyện vuông tròn rốt ráo Bồ đề

Khuyên con mau khá tìm về

Chân tâm cảnh giới mọi bề yên vui

Các con hỡi đây mùi đạo lý

Con nếm vào suy nghĩ mà coi

Xưa nay Thầy đã nếm rồi

 Mùi Thiền đã thấm Thầy ngồi mới yên

 Nghiệp khảo đảo không phiền không trách

 Nghiệp nó đòi mới sạch để tu

Gương Thầy con gắng công phu

 Để mà gội rữa lu bù nghiệp xưa

Còn nghiệp mới nên chừa nên tránh

Con tìm phương mà tránh cho xa

 Đừng lòng hờ hững tạo ra

 Rồi trong muôn kiếp đọa sa lạc lầm

 Nay Thầy thấy thương tâm con lắm

 Đem Đạo màu nhuần thấm đến con

 Ơn cao nghĩa trọng không mòn

 Lời lành con giữ cho tròn hôm nay

 Đường Cực lạc con rày cố gắng

Nẻo nhiệm màu nào đặng sánh bằng

Các con nên giữ nhớ ghi

 Những lời Thầy dạy đến khi Đạo thành

Và đem những lời lành khuyên chúng

Nhắc cho người hành đúng đạo chơn

Dù gian lao dạ chẳng sờn

 Đem điều đạo đức truyền ban nhân loài

Việc bố thí con hay nhắc đến

 Nào Pháp, tài phương tiện tùy nghi

 Khuyên người giữ hạnh Từ bi

Thương chung chủng loại không vì ngã nhân

Những điều ấy nên cần khuyên nhắc

Ai gìn lòng cháu chắt Phật Trời

Bằng không những kẻ đổi dời

 Không ngay không thật nói lời vọng ngôn

 Những kẻ ấy tinh khôn dối trá

 Dầu cho con có khá khuyên răn

 Họ đâu có chịu ăn năn

 Thì là nghiệp quả tội căn thêm chồng

 Nhưng con phải hết lòng bày tỏ

 Nếu họ không nghĩ ngó đến con

Thì nên chú nguyện cho tròn

 Cầu cho kiếp khác họ bòn phước công

 Nầy con hỡi vì lòng thương chúng

 Mới đem lòng dạy đúng không sai

 Ai thương ai ghét hội này

Ai ngay ai thật phước rày ghi công

Sanh tử mãi trong vòng luyến ái

Bởi nợ trần ràng trói níu đeo

Bởi vì kiếp trước đã gieo

 Nên nay phaỉ trả nó theo nó đòi

 Đó là luật luân hồi quả báo

Đó là điều chánh đạo không sai

 Phật Trời nào có vị ai

 Gieo nhơn hái quả xưa nay lẽ thường

Đây lẻ đạo là đường chơn chánh

 Mà chúng sanh bỏ chánh theo tà

 Không may hố sụp hầm sa

 Thì đời đau khổ khó mà an thân

 Nay nhân lúc tịnh tâm quán xét

 Lấy bút nghiên dệt nét thơ lòng

 Trao cho môn đệ tỏ thông

 Trên đường tu Phật gắng công sưu tầm

 Để tránh những lỗi lầm sai quấy

 Các con nên nắm lấy mối giềng

 Khi nào trở lại bổn nguyên

 Chơn Tâm thể tánh tự nhiên đạo lành.

                                                                Viết xong tại T.X: Ngọc- Đà

                                                         Ngày 29 tháng 02 năm Giáp Thìn (1964)

 

 (Con Phật tử Ngọc- Chơn thành kính ghi lại nguyên văn “Lời Thầy Dạy” do cố Đức Thầy Giác An để lại. Nhằm chia sẻ, nhắc nhở mọi người hãy đi theo con đường mà Tổ,Thầy giáo huấn.Dù với lời lẽ đơn sơ mộc mạc nhưng bài thơ là cả tấm lòng của Đức thầy mong thế hệ Tăng Ni cũng như hàng Phật tử tại gia ngày sau phải cố giữ giềng mối Đạo Phật theo đó mà tu,mà hành Đạo.

   Như một tấm lòng thành kính dâng lên cố Đức Thầy nhân ngày tết Thấy Cô (20-11). Chúng con nguyện học theo Lời Thầy Dạy, nguyện sống đúng theo chánh pháp.Trên đền ơn Phật Tổ Thầy, dưới đền bốn ơn nặng. Nguyện không phụ lòng những người đưa đò đã dày công dìu dắt chúng con sang bờ bỉ ngạn.)

                                                                                 An-Khê – Gia Lai  

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập