Trang chủ Văn học Thơ Về đâu

Về đâu

Đã đọc: 1410           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Trần gian như thể cuộc rong chơi,
Vạn ngã về đâu gốc chẳng rời.
Bao kiếp lang thang qua khắp nẻo,
Nhiều năm lăn lộn đến cùng nơi.
Hiểu ra lối khổ tìm nguồn đạo,
Biết được đường mê thấu cõi đời.
Vượt thoát trầm luân nương pháp Phật,
Công phu tinh tấn nguyện không lơi.
 

CLB.Hoa Taâm traân troïng kính göûi ñeán quyù vò nhöõng thoâng tin, hoaït ñoäng cuûa caâu laïc boä, thoâng tin thöïc hieän boä phim NHAÂN QUAÛ CUOÄC ÑÔØI 2 -  BAÙO ÖÙNG cuùng döôøng Muøa Vu Lan 2016.

 

I.GIÔÙI THIEÄU CLB.HOA TAÂM

CLB HOA TAÂM ñöôïc thaønh laäp vaøo ñaàu naêm 2013 do Nhaïc só Quyù Luaân saùng laäp vaø Chuû nhieäm. CLB.Hoa Taâm hoaït ñoäng chuyeân veà toå chöùc chöông trình taëng quaø töø thieän cho baø con ngheøo, hoã trôï xaây nhaø tình thöông, xaây caàu nhaân aùi….Vôùi tieâu chí ñi vaøo taän vuøng saâu vuøng xa, tìm hieåu nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên ñeå trôï giuùp, CLB.Hoa Taâm ñaõ mang hôi aám tình thöông ñi khaép caùc neõo ñöôøng töø nam chí baéc. Thaønh vieân cuûa CLB.Hoa Taâm laø quyù vò maïnh thöôøng quaân coù taám loøng töø bi roäng môû, laø quyù Vaên ngheä só heát loøng mang lôøi ca tieáng haùt phuïc vuï baø con ngheøo. Thaønh quaû trong 3 naêm qua CLB.Hoa Taâm ñaõ trao taëng hôn 6000 phaàn quaø cho baø con ngheøo – ngöôøi voâ gia cö, hoã trôï xaây söûa 70 caên nhaø, hoã trôï xaây 5 caây caàu…

 

 

II.NOÄI DUNG PHIM NHAÂN QUAÛ CUOÄC ÑÔØI 2 – BAÙO ÖÙNG

Giôùi treû ngaøy nay raát thoâng minh, hoaït baùt vaø naêng ñoäng. Beân caïnh ñoù cuõng coù 1 phaàn nhoû coù loái soáng buoâng thaû voâ nguyeân taéc. Mai laø moät coâ gaùi nhaø giaøu, xinh ñeïp, trong 1 laàn ñi cuøng Lan vaøo chuøa ñaõ baát ngôø tröôùc dieän maïo ñeïp thanh thoaùt cuûa moät vò Thaày vaø ñem loøng yeâu. Mai tìm moïi caùch tieáp caän vò Thaày nhöng khoâng thaønh coâng neân ñem loøng oaùn haän vaø nghó caùch haõm haïi. 

AÂm möu cuûa Mai coù thaønh coâng hay khoâng? Vò Thaày treû seõ haønh xöû nhö theá naøo? Vaø luaät nhaân quaû xoay vaàn ra sao? Kính môøi quyù vò cuøng xem Phim truyeän ngaén: BAÙO ÖÙNG – NHAÂN QUAÛ CUOÄC ÑÔØI 2 vôùi link döôùi ñaây. Kính chuùc quyù vò an laïc vaø vaïn söï kieát töôøng.

 

Thoâng ñieäp cuûa phim:

 

Luaät nhaân quaû khoâng boû soùt moät ai

“THIEÄN LAI THIEÄN BAÙO

AÙC LAI AÙC BAÙO”

 

Haõy soáng vaø gieo troàng coäi phöôùc cho chính mình baèng nhöõng suy nghó, haønh ñoäng vaø lôøi noùi thieän laønh!

 

 

Moïi chi tieát lieân laïc: CLB.Hoa Taâm

*Nhaïc só Quyù Luaân (chuû nhieäm): 0903713090

*Taâm Haïnh (Phoù thöôøng tröïc): 0919373970

 

Link xem phim BÁO ỨNG - NHÂN QUẢ CUỘC ĐỜI 2

https://www.youtube.com/watch?v=4hUlLenFLoY

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/RnNZfQn2o2xpggJQqefCOervMbPIci5mujDPJnvl43kv6Rtxjyh5gHN_JKVzeU-aaGz3pePFgxfoAAtZJZNx8mveVTc-11j98EfuAJVcumUenA=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Được quan tâm nhất

Đăng nhập