Phần dẫn nhập

Đã đọc: 6073           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Phần dẫn nhập

     *** 

 1. NGUYỆN HƯƠNG

(Chủ lễ quì ngay thẳng, xướng bài Nguyện hương. Gia chủ đồng mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện)

       Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O

       Trên sen báu, hào quang rạng rỡ

       Đức Năng Nhơn tướng hảo huy hoàng,

       Hóa thân cứu độ mười phương,

       Cúi đầu đảnh lễ, đạo tràng quy y.

       Đèn chánh pháp rạng ngời khắp chốn,

       Đạo từ bi phổ biến muôn nơi.

       Tăng Ni đạo lực sáng ngời,

       Tại gia tu học, thảnh thơi, an nhàn.

       Cầu thế giới hòa bình, phát triển

       Mong nước nhà hưng hiển, tự do,

       Mọi người hạnh phúc, ấm no,

       Khắp nơi yên ổn, không lo lắng gì.

       Chúng con nguyện, đời đời kiếp kiếp,

       Được thân người, học Phật tu nhân,

       Xa lìa biển khổ trầm luân,

       Tấn tu đạo nghiệp, viên thành quả cao.

       Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát  (3 lần) O

                    ***

2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO

       Phật là đấng giác ngộ mình,

       Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời,

       Từ bi, trí tuệ rạng ngời,

       Là thầy ba cõi trời người xưa nay.

       Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương.       (1 lạy) O

       Pháp là phương thuốc diệu thay,

       Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh,

       Như vầng trăng sáng lung linh,

       Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.

       Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương.    (1 lạy) O

       Tăng là những bậc chân tu,

       Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi,

       Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,

       Độ đời thoát khỏi tham ... si khổ sầu.

       Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. 

                                                             (1 lạy) OOO

                  ***

3. TÁN HƯƠNG

(Đại chúng đứng thẳng và chấp tay trước ngực. Duy-na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây trở đi, chủ lễ xướng và gia chủ cùng tụng theo).

       Lò hương vừa bén chiên đàn

       Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương

       Hiện thành mây báu cát tường

       Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành

       Pháp thân các Phật tịnh thanh

       Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban.

       Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần) OOO

                              ***

4. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

       Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu

       Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

       Nay con gặp được xin trì tụng

       Nguyện hiểu chân Kinh nghĩa nhiệm mầu

       Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát

        (3 lần) OOO

                    ***

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.25

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập