Thông Báo: Tuyển sinh Trung Cấp Phật Học Gia Lai Khóa II (2015 - 2018)

Đã đọc: 2751           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO GIA LAI     CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ……/TCPHGL-TB                                          Pleiku , ngày        tháng       năm 2015
 
   THÔNG BÁO
 TUYỂN SINH TRUNG CẤP PHẬT HỌC
KHÓA II (2015–2018)


                        Kính gửi:    
                                     -Chư Tôn Giáo phẩm - Chư Tôn Đức Tăng Ni;
                           -Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện, thị, xã                                                                                                                     
                                      -Trú trì các Tự viện, Tịnh xá, Niệm Phật đường.

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo thông tư số 27 /2014/TT/BGDĐT  ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ công văn số 285/CV.BGDTNTW/HĐTS ngày 16/9/2014 của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương về việc cho phép chiêu sinh khoá II (2015-2018) Trung cấp Phật học tinh Gia Lai;
- Căn cứ công văn số 226/SNV-TG ngày 12/11/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc Trường Trung cấp Phật học tỉnh chiêu sinh khoá 2 (2015-2018),
Năm 2015, trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai tuyển sinh đào tạo Trung cấp Phật học khoá II, cụ thể như sau:
 1. Đối tượng tuyển sinh:
Các Tăng Ni sinh trong và ngoài tỉnh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên và đủ sức khỏe để tu học.
2. Hồ sơ tuyển sinh:
Mỗi thí sinh làm và nộp 3 bộ hồ sơ giống nhau, mỗi bộ gồm:           
- 1 phiếu đăng ký dự tuyển sinh có xác nhận của Ban Trị sự Phật giáo địa phương. Các Tăng Ni sinh ngoài tỉnh phải có ý kiến của Ban Trị Sự Phật giáo và Ban Tôn giáo tỉnh;
- 1 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);
        - 1 bản sao bằng tốt nghiệp (có chứng thực);
 - 1 bản sao giấy khai sinh (có chứng thực);
 - 1 giấy bảo lãnh của Bổn sư;
 - 3 ảnh 3 x 4 (Ghi thế danh, pháp danh, ngày sinh sau mỗi ảnh; tất cả 3 ảnh đựng vào 1 bì thư);
- 2 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.
Hồ sơ  ghim theo thứ tự như trên và đựng chung vào túi đựng hồ sơ.
3. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:
- Hồ sơ cấp phát tại văn phòng nhà trường đặt tại Chùa Bửu Thắng, 04A Sư Vạn Hạnh, thành phố Pleiku (có đăng trên website chùa Minh Thành và chùa Bửu Minh):
http://www.chuaminhthanh.com;  http://www.chuabuuminh.vn
Liên hệ: - Chánh Văn phòng:  ĐĐ Thích Quang Phúc - ĐT: 098.410.8216 ;
              - P. Chánh văn phòng: Đạo hữu Trần Trọng - ĐT: 0903.067.251.
- Nhận hồ sơ đến hết ngày 15/6/2015, trường không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

4. Thi tuyển sinh:
- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 10 tháng 8 năm 2015;
- Địa điểm: Giảng đường chùa Bửu Thắng;
- Môn thi: + Phật pháp cơ bản trong Phật học phổ thông Khoá I và II;
                 + Bài luận văn trong chương trình lớp 9 hiện hành.
Danh sách dự thi niêm yết tại văn phòng nhà trường và đăng trên 2 website ở trên.

5. Thời gian tập trung và khai giảng:
- Tập trung làm thủ tục nhập học: 03/9/2015;
- Khai giảng: 05/9/2015.

Để kế hoạch tuyển sinh và khai giảng khóa II Trung Cấp Phật Học Gia Lai thành
tựu tốt đẹp, Ban Giám Hiệu Trường Trung Cấp Phật Học Gia Lai rất mong được Chư Tôn Đức Tăng Ni,  quý vị Bổn Sư  và các Tăng Ni Sinh hưởng ứng đầy đủ theo tinh thần thông báo này./.
 
Nơi nhận:
    - Như trên;                                                                   TM Ban Giám Hiệu

          - Sở Nội Vụ tỉnh Gia Lai (để báo cáo);                                            KT Hiệu Trưởng
           - Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai (để báo cáo)
           - Ban Trị Sự  PGGL “để kính tường ”                                             Phó Hiệu trưởng
           - Lưu: VP, ĐT.                                                                             Thích Tâm Mãn

                                                                                                
                                       
                          
 
    BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH GIA LAI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC       
                   Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                   

               
   
             PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH
            TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH GIA LAI
                       KHÓA II ( 2015- 2018)
                      

       
Họ và tên (viết chữ in hoa, có dấu):  ……………………………...…………… Nam (nữ): ……………
Pháp danh:………………….…………………………… Ngày sinh: ................./…..…../………………
Nơi sinh:   ………....………  …………………………………………………………………Dân tộc: …………
Số CMND: ………………..…… Ngày cấp:…..…./…….…/…….. Nơi cấp: ………………..………………
Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………..…………
Số điện thoại: ……………………………………………………………………………..….……
Hộ khẩu thường trú:…………… …………….……………………..…………….………..………………………
Đang tu học tại chùa (tịnh xá): ……………………………….  Số, đường phố: ……………………      ……………………………………....……………………Xã (phường)………………………………..………….……
Huyện (thành phố): ………………………….……………… Tỉnh ………………………..……………………
Xuất gia ngày: ………/…………/………… tại chùa, tịnh xá: ……………………….………….………… Xã (phường)………………..…… Huyện (thành phố): ………………………….… Tỉnh……………… Bổn sư   : …………………………..…………. Y chỉ sư : ……………………………….………………………… Đã thọ giới: ……………………… Tại giới đàn: …………………………… Ngày ………/………/…..…
Đã tốt nghiệp: …………………..…………………………..………… Năm tốt nghiệp: .…………….………
Khi cần báo tin cho: ……………………………………………………….………………………………  Địa chỉ: …………………………………………………….………………… Số ĐT: …………….….……
Con xin cam đoan nội dung trong phiếu tuyển sinh là đúng sự thật và xin chịu trách nhiện về những sai sót đã khai.
                   
XÁC NHẬN CỦA                                   …………ngày ……..tháng….. năm 2015
CHÍNH QUYỀ ĐỊA PHƯƠNG                                                         Họ, tên và chữ ký
                                                                                                           của Tăng (Ni) sinh              
                                   Ghi chú:
Sau ngày thi tuyển mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung lời khai không được chấp thuận.
 
I.  Ý kiến của Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh hoặc huyện, thành phố, thị xã (nếu Tăng, Ni sinh trong tỉnh):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

                                                                                             
                                          ………ngày …….……tháng…………năm 2015                                                          Ký tên và đóng dấu
    (ghi rõ pháp danh)


II.  Ý kiến của Ban Trị Sự Phật Giáo  tỉnh (Nếu Tăng, Ni sinh ngoài tỉnh):
………………………………………………………………………………………         
………………………………………………………………………………………           
                                                                                                          
                                                   ……………ngày …….……tháng…………năm 2015
                                                     Ký tên và đóng dấu
                                                    (ghi rõ pháp danh)
III.  Ý kiến của Sở Nội Vụ (Ban tôn giáo) tỉnh (Nếu Tăng, Ni sinh ngoài tỉnh):
……………………………………………………………………………………………         
……………………………………………………………………………………………           
                                                                                                          
                                                      ………ngày …….……tháng…………năm 2015
                                                                                              


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                
               
SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên (chữ in hoa có dấu)……….…..…………..………… Pháp danh:……………………………………
Ngày sinh:…../……/……… Nơi sinh:…………………………….………...……………….Nan (Nữ):………
Số CMND:……………………. Ngày cấp: ……/……/……… Nơi cấp: ……………………………………
Quê quán:……………………………………………….………………………...…………
Hộ khẩu thường trú:………………………..………………………..………………………………………
Hiện tu học tại chùa…………………………………………………..……………………………………
Đã tốt nghiệp::………………………………..…………………………..………………………
Ngày và nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ):…………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………….……
Bổn sư (y chỉ sư): …………………………….………………….……..…………………………………
Địa chỉ Bổn  sư (y chỉ sư): :…………………………………………………………..………………………
Đã thọ giới :…………………….ngày ……./……./.…… tại giới đàn:……………………………………
QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Họ và tên cha……………………..…………….………….. năm sinh………..………………………………
Nghề nghiệp……………………….…………………………………………………………
Hiện ở tại:………………………….…………………………….……………………………
Họ và tên mẹ:……………………..………….…………… năm sinh…………………………………………
Nghề nghiệp…………………………………..…………………………………
Hiện ở tại:……………………………….……………...…………………………………
Anh chị em ruột (hiện nay làm gì, ở đâu ?):
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………….………
…………………………………….……………………….………………………….…
………………………………………………….……………………………….………
………………………….……………………………………………………….………
…………………….…………………………………………………………….…………
…………………….…………………………………………………………….…………
……………………………………….………………………………………….…………
…………………………….…………………………………………………….…………
………………………….……………………………………………………….…………
………………………………………………….……………………………….…………
Con xin cam đoan  sơ yếu lý lịch này là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách
nhiệm về lời khai trên./.
                                                             …………., ngày …..…tháng.….. năm 2015
              XÁC NHẬN CỦA                                           Người khai
         UBND XÃ (PHƯỜNG):                                                          
 
 GIÁO  HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TỈNH ……………

GIẤY BẢO LÃNH CỦA BỔN SƯ
(hoặc Y CHỈ SƯ)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai

Tôi đạo hiệu là: ……………………………………..…………………………..………………
Địa chỉ: …………...…………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………….……………
Số điện thoại: ………..…………Email: ………….…………………. Fax: ……………………….
Chức vụ hiện  nay trong Giáo Hội: …………………..……………………................................
……………………………………………………………………………
Hiện là bổn sư (y chỉ sư) của: …………………………………………………………………….
Tôi xin bảo lãnh cho đệ tử: ……….…………………………………………….............................
Pháp danh: …………………………………………………………..………
Năm xuất gia: ……………. Nơi xuất gia: ……………………………………...............................
Đã thọ giới:………………………………………...………. Năm thọ giới: ………………………
Tại Giới Đàn:………….…………………………, tỉnh………………….…………………………….
Được theo học chương trình Trung cấp Phật học-Khoá II tại trường Trung cấp Phật Học tỉnh Gia Lai.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành vi đạo hạnh của đệ tử, đồng thời thường xuyên liên lạc với nhà trường và tham dự các phiên họp do nhà trường tổ chức  nhằm góp phần khuyến tấn, giáo hóa đệ tử và hỗ trợ Ban Giám Hiệu  trong công cuộc Giáo dục chung của Giáo Hội.
          
            …………, ngày……..…tháng……….năm 2015
           ( Ký tên và đóng dấu)
          Xác nhận của Ban Trị Sự 
Phật giáo tỉnh (hoặc huyện, thị xã, TP)
-    

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập