THÔNG BÁO V/v chiêu sinh khóa I trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai

Đã đọc: 4714           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Download Hồ sơ tuyển sinh đính kèm bên phải.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Gia Lai                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Gia Lai               
 
                 ĐƠN XIN NHẬP HỌC
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH GIA LA
                KHÓA I ( 2012- 2016)

 

Kính gửi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP

                 PHẬT HỌC TỈNH GAI LAI

       

        Con pháp danh là:  …………………………..………………………………… ………………………………

        Thế danh:……………………………………………….……………………………………………….....

        Ngày sinh: ……………………tháng…………….………năm………………………………………

        Nơi sinh:   ………....……………huyện …………………………… tỉnh …………………………………

        Giấy CMND số ……….…………………cấp ngày…… ………...………tại…………..…………………        Hộ khẩu thường trú:…………… ………………………………..…………….………..………………………

Hiện tu học tại chùa,tịnh xá: ………………………………...…….………………………………………

Xuất gia ngày: ……………………………tháng: ………………….…..…năm……………………………

Tại chùa, tịnh xá: ……………………………….……….……Xã (phường)………………..……………

Huyện (thành phố): ………………………….………………Tỉnh……………………..……………………        Bổn sư   : ……………………………………..………………………………………………………………………            Y chỉ sư : ……………………………….………………………………………………………..……………………        Đã thọ giới: ……………………………………………Tại giới đàn: ………………………………………

             Ngày ………………………………….…...………………tháng ……………………năm………..……………

Trình độ văn hóa: ………………………………………………..…………………………….……………… Nay con làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu trường cho con được ghi

danh theo học khóa I  (2012-2015) tại Trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Gia Lai.

Con xin hứa nếu được theo học con sẽ thực hiện đúng nội quy của nhà

trường và cố gắng tu học để phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc

 

    Kính mong Ban Giám Hiệu trường chấp thuận.

                   

                    ………………ngày …….……tháng…………năm 2012   

                                    Kính đơn

                                      ( ghi rõ họ tên)

 Hồ sơ gồm có:                                               

    -Đơn xin nhập học: 03 bản       

    -Sơ yếu lý lịch      : 03 bản

    -Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,THCS

     hoặc tương đương  có công chứng): 03 bản

    -Ảnh 3 x 4( chụp chính diện): 03 ảnh

    -CMND photo: 03 bản

-Giấy bảo lãnh của Bổn sư: 3 bản

 

 

I/ Ý kiến và bảo lãnh của Bổn sư:

Tôi ………………………………………………………………………..…...………………………………………

Trụ trì chùa: ……………………………………………….………………………………………………………

Là Bổn sư-y chỉ sư của Tăng (Ni) sinh …….…………………………………………………………

Kính xin Ban Giám Hiệu giúp đỡ, tôi xin cam kết báo lãnh, thường xuyên liên lạc với BGH, tạo điều kiện cho Tăng (Ni) sinh được tu học tốt.

    

                        ………………ngày …….……tháng…………năm 2012                                        Bổn sư

 

 

 

 

 

 

II/ Ý kiến của Ban Đại Diện Phật Giáo Huyện, thị ( nếu Tăng, Ni sinh trong tỉnh):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

 

III/ Ý kiến của Ban Trị Sự Phật Giáo  tỉnh (nếu Tăng, Ni sinh ngoài tỉnh):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

 

IV/ Ý kiến của Sở Nội Vụ (Ban Tôn Giáo ) tỉnh, thành phố (nếu Tăng, Ni sinh ngoài tỉnh:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

                                           

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỈNH:……………………….

 

          

SƠ YẾU LÝ LỊCH

   

Họ và tên:……………………………….……..……………………………………………………………………

Pháp danh:………………………………….…...…………………………………………………………………..

Đạo hiệu thường dùng:………………..….……………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:………..………………nơi sinh:………………………….………...……………….

Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp tại ……………………………………….……..……

ngày ……………...…. tháng …………………..… năm…………………………..………………………...…..

Quê quán:……………………………………………….………………………...………………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………..………………………..………………………………………….

Hiện tu học tại chùa…………………………………………………..…………………………………………

Trình độ văn hóa:………………………………………………………..……………………………………….

Ngày và nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ):…………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………………….

Bổn sư hay y chỉ sư:…………………………….……………………..………………………………………..

Địa chỉ Bổn  sư:…………………………………………………………..………………………………………

Đã thọ giới :……………………………….ngày ……..…… tháng …….……. năm…………….……….

Tại giới đàn:……………………………………………………………………………….………………………..

Tổ chức ngày:…………….……..………tháng ………………………năm………………..………………...

Chức vụ đã qua và hiện nay của bản thân trong chùa:..…………….………………….…………

……………………………………………………………………………………………..…………………………….

Chức vụ đã qua và hiện nay của bản thân trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Và các cơ quan đoàn thể nếu có:……………..……………………………………………………...……..

……………………………………………………………………..……………………………………………………..

………………………………..…………………………………………………….……………………………………

………………………………..…………………………………………………………………………………………

 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH

 

Họ và tên cha……………………..…………….…………..sinh năm………..………………………………

Nghề nghiệp……………………….………………………………………………………………………………

Hiện ở tại:………………………….…………………………….…………………………………………………

Họ và tên mẹ:……………………..………….……………sinh năm…………………………………………

Nghề nghiệp…………………………………..……………………………………………………………………

Hiện ở tại:……………………………….……………...……………………………………………………………

Anh chị em ruột (hiện nay làm gì, ở đâu):

……………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………….………………………….…………………………………........

…………………………………….……………………….………………………….………………………………….

………………………………………………….……………………………….…………………………………........

………………………….……………………………………………………….…………………………………........

…………………….…………………………………………………………….…………………………………........

…………………….…………………………………………………………….…………………………………........

……………………………………….………………………………………….…………………………………........

…………………………….…………………………………………………….…………………………………........

………………………….……………………………………………………….…………………………………........

………………………………………………….……………………………….…………………………………........

Nguyện vọng:……………………….……………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………….…………………………………........

……………………………………….………………………………………….…………………………………........

……………………………….………………………………………………….…………………………………........

………………………………….……………………………………………….…………………………………........

…………………………………….…………………………………………….…………………………………........

Con xin cam đoan bản sơ yếu lý lịch này là đúng sự thật và xin chịu hoàn

toàn trách nhiệm về lời khai trên.

                                                                                                            …………., ngày ….tháng….. năm 201…

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG):                       

    Người khai

    (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH GIA LAI                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC

Số:         /TB-TCPHGL

                                                                                                     Gia Lai, ngày       tháng       năm 2012

                               THÔNG BÁO
V/v chiêu sinh khóa I  trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai

                    

               Kính gửi :

                              - Chư Tôn  Giáo phẩm - Chư Tôn Đức Tăng Ni;

                              - Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố;

                              - Trụ Trì các Tự viện, Tịnh xá, Niệm Phật đường;

 

Căn cứ công văn số 61/SNV-BTG ngày 19 tháng 03 năm 2012  của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc kế hoạch chiêu sinh khóa I-Trường Trung cấp Phật học Gia Lai;

Căn cứ công văn  số 28/VT-BTS ngày 24 tháng 03 năm 2012 của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai về việc chiêu sinh khóa I Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai;

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai  thông báo chiêu sinh khóa I (2012-2015), cụ thể như sau:

 

I. Đối tượng tuyển sinh: Tăng, Ni sinh trong và ngoài tỉnh, sinh năm 1995 trở về trước; đã có bằng Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông hoặc tương đương.

 

II. Hồ sơ tuyển sinh:

- 03 đơn xin nhập học có xác nhận của Ban Đại diện Phật giáo địa phương. Các Tăng, Ni sinh ngoại tỉnh phải có ý kiến của Ban Trị sự Phật giáo và Ban Tôn giáo tỉnh;

- 03 bản sao giấy khai sinh có thị thực của chính quyền địa phương;

- 03 bản sao văn bằng tốt nghiệp (có chứng nhận sao y);

- 03 bản lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương (không quá 2 tháng);

- 03 Giấy giới thiệu của Bổn sư  có xác nhận của Ban Đại diện Phật giáo huyện, thị xã hoặc thành phố;

- 03 ảnh 3x4, sau mỗi ảnh ghi rõ họ, tên, ngày sinh (tất cả 3 ảnh bỏ vào một phong bì) .

Các mẫu đơn trên có phát hành tại văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai (chùa Bửu Nghiêm, số 55 đường Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) và được đăng tải trên Website của chùa Minh Thành và chùa Bửu Minh như sau:

   

http://www.chuabuuminh.vn

    http://www.chuaminhthanh.com

(Hồ sơ nhập học lấy từ website.www.chuabuuminh.vn , www.chuaminhthanh.com được xem là hợp lệ)

 

III. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ.

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/7/2012 (27/5/Nhâm Thìn), nhà trường không  nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện;

Danh sach dự thi được niêm yết tại văn phòng nhà trường và đăng trên website của chùa Minh Thành và chùa Bửu Minh. 

 

IV. Thi tuyển sinh.

- Thời gian: 8g00  ngày 15 tháng 8 năm 2012 (28/6/Nhâm Thìn);

- Địa điểm: giảng đường chùa Bửu Nghiêm - số 55 Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Môn thi:

+ Phật Pháp cơ bản trong Phật học phổ thông  khóa I và II;

+ Bài luận văn tương đương chương trình lớp 9.

 

V. Ngày khai giảng: 8g00 ngày 10 tháng 9 năm 2012 (25/7/Nhâm Thìn). Tăng, Ni sinh trúng tuyển tập trung về  trường lúc 8g00 ngày 08 tháng 9 năm 2012 (23/7/Nhâm Thìn) để sắp xếp chỗ ở và chuẩn bị khai giảng.

 

Trong tinh thần tiếp tục sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng, Ni có đủ trình độ kiến thức Phật học để hộ trì Chánh Pháp Như Lai. Ban Giám Hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai, kính mong Chư Tôn  Đức Tăng, Ni;  Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố  tích cực phổ biến rộng rãi thông báo này, tạo điều kiện cho Tăng, Ni sinh trên bước đường tu học.

 

Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, Phật sự viên thành./.

 

                                                                                    

Nơi nhận.                                                                                         TM. BAN GIÁM HIỆU                             

 Như trên;                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh “để kính trình”;                  

- Lưu: VP.

                                                                                    

                                                                                                         TT. THÍCH TÂM TƯỜNG

 

                                                                                      

 

 

                                                                                  

 

GIÁO  HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

GIẤY BẢO LÃNH CỦA BỔN SƯ

(hoặc Y CHỈ SƯ)

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai

 

Tôi đạo hiệu là: ……………………………………..…………………………..………………………

Địa chỉ: …………...…………………………………………...……………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………………………

Số điện thoại: ………..…………Email: ………….…………………. Fax: ……………………….

Chức vụ hiện  nay trong Giáo Hội: …………………..……………………................................

……………………………………………………………………………..…………………………………..

Hiện là bổn sư (y chỉ sư) của: …………………………………………………………………….

Tôi xin bảo lãnh cho đệ tử tôi là: ……….…………………………………….............................

Pháp danh: …………………………………………………………..………….…………………………

Năm xuất gia: ……………. Nơi xuất gia: ……………………………………...............................

Đã thọ giới:………………………………………...………. Năm thọ giới: ………………………

Tại Giới Đàn:………….……………………, tỉnh………………………………………….tổ chức

Được theo học khóa: …………………………………………………tại trường Trung cấp Phật Học tỉnh Gia Lai.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành vi  đạo hạnh của đệ tử, đồng thời thường xuyên liên lạc với nhà trường  và tham dự  các phiên họp mỗi học kỳ của Ban Giám Hiệu để lắng nghe kết quả tu học  của đệ tử nhằm góp phần khuyến tấn giáo hóa đệ tử  và hỗ trợ Ban Giám Hiệu  trong công cuộc Giáo dục chung của Giáo Hội.

Trân trọng!

     …………, ngày……..…tháng……….năm 2012

                                                                                               (Ký tên và đóng dấu)

Xác nhận của Ban đại diện

Phật giáo Huyện( Thị xã, TP)

Nguồn: http://chuabuuminh.vn/thoi-su/thong-bao/7A5408_thong_baovv_chieu_sinh_khoa_i_truong_trung_cap_phat_hoc_tinh_gia_lai.aspx

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Các đính kèm

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập