Tag: tham sân si

tổng số: 20 | đang hiển thị: 1 - 20

Lòng Tham Tai Hại


Ai cũng có thể thành Bụt ?


Mê lầm


Nhìn rõ lẽ thật


Miệng đời


tổng số: 20 | đang hiển thị: 1 - 20

Tác giả ngẫu nhiên

Duc Pham Ba

Bài đã viết:

Đăng nhập