Tag: Nghi thức của thầy Nhật Từ soạn dịch

tổng số: 29 | đang hiển thị: 1 - 29

K11. Kinh Địa Tạng


K08. Kinh Dược Sư


K07. Kinh Phổ Môn


K03. Kinh Vu Lan báo hiếu


13. Nghi thức phóng sanh


09. Nghi thức Hô Chuông


02. Nghi thức cúng ngọ


tổng số: 29 | đang hiển thị: 1 - 29

Đăng nhập