Tag: bố thí

tổng số: 65 | đang hiển thị: 1 - 65

Trái ớt cúng dường


Nhân - quả


Ăn mày cửa Phật


Phóng sinh nhiều cách !


Cúng Dường


Tụng kinh


Cuộc đời


tổng số: 65 | đang hiển thị: 1 - 65

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập