Trang chủ | Phật Pháp

Phật Pháp

image

Tâm Thức Và Bản Chất Sâu Thẩm Của Tâm Thức

Trong một kinh về tuệ trí hoàn thiện (bát nhã), Đức Phật đã đưa ra tuyên bố thậm thâm như sau:
image

Trung Đạo

NHU CẦU CHO CẢ ĐỊNH VÀ TUỆ
image

Tâm Thức và bản chất sâu thẳm của tâm thức

Một sự tỉnh thức sai lầm và một sự tỉnh thức với một nền tảng vững chắc có những cung cách mâu thuẩn với nhau trong việc thấy rõ các hiện tượng, cho nên thứ này làm tổn hại thứ kia. Khi, trong sự thực hành của chúng ta, chung ta trở nên quen thuộc với những thái độ đúng đắn, thì những trạng thái sai lầm của tâm tự nhiên giảm thiểu cho đến cuối cùng thì chúng bị triệt tiêu.
image

Trung đạo

Đức Phật đã đặt ra bốn bước cho việc thiết lập sự tin cậy: 1- Không dựa vào con người mà chỉ dựa vào giáo điển (y pháp bất y nhân). 2- Với việc liên hệ giáo điển, không chỉ dựa vào mặt chữ mà phải dựa vào ý nghĩa (y nghĩa bất y ngữ). 3- Với việc liên hệ ý nghĩa, không chỉ dựa vào ý nghĩa diễn giải tùy cơ mà phải dựa vào ý nghĩa rốt ráo (y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa). 4- Với việc liên hệ với ý nghĩa rốt ráo, không chỉ liên hệ vào sự thấu hiểu nhị nguyên mà phải dựa vào tuệ trí nhận thức trực tiếp lẽ thật (y trí bất y thức).
image

Dấu tích nghiên cứu Du-già Luận

Du-già Sư Địa Luận Khoa Cú Phi Tầm Ký gồm 100 quyển của Hàn Thanh Tịnh (1884~1949)
image

Du-già Luận

Bản dịch, bản Tây Tạng dịch và bản Phạn văn Du-Già Sư Địa Luận
image

Hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư

Kinh Dược Sư ghi rằng Đức Phật Thích Ca và chư Tăng cùng đi du hóa và tạm dừng chân ở nước Bạt Kỳ, thành Tỳ Da Ly (tức thành Quảng Nghiêm) và các Ngài ngồi dưới cây Tiếng Nhạc. Cây Tiếng Nhạc là cây gì. Tôi có cảm giác đây là rừng thông hay rừng phi lao, nghe tiếng vi vu, nếu tâm hồn lắng yên, chúng ta nghe thành nhạc, hay nhạc trời không ai tấu tự vang.
image

Nhận Diện Phạm Vi Của Khổ Đau

Nguyên lý chính của đạo đức Phật giáo là để giúp đở người khác, và , nếu không thể, thì tối thiểu không làm tổn hại người khác.
image

Ba Phương Diện Thực Tập

Theo một số trường phái Phật giáo, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni lần đầu tiên Giác Ngộ ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Dương Lịch, qua sự thực hành con đường tu tập. Tuy nhiên, những người khác tin rằng Đức Phật đã thành tựu Giác Ngộ trước đó lâu xa và rằng trong hóa thân vào thế kỷ thứ 6 Đức Phật chỉ thị hiện con đường tu tập. Ở Tây Tạng, chúng tôi chấp nhận quan điểm sau, và những môn đồ học hỏi từ mẫu mực của ngài vấn đề thực hành như thế nào nhằm để đạt đến Giác Ngộ cho chính họ.
image

Sinh hoạt Phật giáo cần thích nghi với hoàn cảnh xã hội

Theo sự hiểu biết và quá trình nghiên cứu của tôi, tất cả Phật pháp có trên thế gian này khởi đầu từ Đức Phật Thích Ca thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng đi sâu vào giáo lý từ Nguyên thủy lần qua phát triển lên đỉnh cao Đại thừa, chúng ta thấy mỗi thời kỳ, trong mỗi hoàn cảnh có các bậc Thánh Tăng xuất hiện, có các Bồ-tát thị hiện để đưa Phật pháp thích nghi với sinh hoạt từng vùng miền, hay từng thời kỳ nhằm làm cho Phật giáo tồn tại và phát triển.
image

Học Phật, Tu Phật & Làm Phật Sự Theo Đạo Phật Ngày Nay

Mục đích của Đạo tràng ĐPNN là tổ chức & hướng dẫn Phật tử theo “bốn chân lý thánh”, thích ứng với văn hóa Việt Nam, cho người Việt và vì người Việt. Không chỉ dừng lại ở đó, Đạo Phật Ngày Nay còn hoằng truyền Phật Pháp bằng các phương tiện và ứng dụng truyền thông hiện đại của thế kỷ 21, trong thời đại cách mạng công nghiệp thứ tư. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động và tham gia các sự kiện Phật giáo, các hoạt động Phật sự tại các chùa chi nhánh, chùa trực thuộc và các tự viện mà Đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay đang sinh hoạt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng số: 374 | đang hiển thị: 1 - 10