Trang chủ | Tin tức | Thông báo | THƯ MỜI THAM DỰ LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ TRAO HỌC BỔNG TIẾN SĨ, THÁNG 3/2018

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ TRAO HỌC BỔNG TIẾN SĨ, THÁNG 3/2018

image

 

 

 

 

 

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

VÀ TRAO HỌC BỔNG TIẾN SĨ, THÁNG 3/2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính gửi quý Thầy, Cô,

Do có sự thay đổi lịch trình chuyến bay nên kế hoạch cúng dường Học Bổng Đạo Phật Ngày Nay (ĐPNN) ban đầu bị thay đổi.

-Địa điểm: Pride Plaza Hotel Aerocity New Delhi, Asset 5A, Hospitality District, Aerocity,
Indra Gandhi International Airport 
-Thời gian: 17h00 ngày 17/03/2018.

Kính mời quý Tăng, Ni trong danh sách nhận học bổng và 100 vị Tăng Ni đến tham dự.

Rất mong sự hoan hỷ, cảm thông từ quý Thầy, Cô về thay đổi đột xuất này.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Trân trọng!
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay