Trang chủ | Kinh điển | Kinh điển Pali | Thi Hóa Trung Bộ Kinh ( Majjhima Nikàya ) ( 5 KINH từ số 131 đến số 135 )

Thi Hóa Trung Bộ Kinh ( Majjhima Nikàya ) ( 5 KINH từ số 131 đến số 135 )

image

Xin xem tập tin bên phải