Trang chủ | Kinh điển | Kinh điển Pali | Thi Hóa Trung Bộ Kinh ( Majjhima Nikàya ) ( 5 KINH từ số 121 đến số 126)

Thi Hóa Trung Bộ Kinh ( Majjhima Nikàya ) ( 5 KINH từ số 121 đến số 126)

image

Xin xem tập tin đính kèm bên phải.