Trang chủ | Kinh điển | Kinh điển Pali | Thi Hóa Trung Bộ Kinh ( Majjhima Nikàya ) ( 5 KINH từ số 116 đến số 120 )

Thi Hóa Trung Bộ Kinh ( Majjhima Nikàya ) ( 5 KINH từ số 116 đến số 120 )

image

Xin xem tập tin bên phải.