Trang chủ | Kinh điển | Sám nguyện

Sám nguyện

image

Những Bài Kệ Kính Lễ Chư Phật và Bồ Tát

Kính lễ Chư Phật và Bồ Tát

Quán Niệm 4 Vị Bồ Tát

Xin xem bản tin đính kèm phía bên phải.
image

Tám bài sám trong bộ Kinh Tụng Hằng Ngày

Trích từ Kinh Tụng Hằng Ngày - Tổng hợp 49 bài kinh căn bản của hai truyền thống Phật giáo Bắc tông và Nam tông
image

Sám Bồ-tát Quán Thế Âm

(Trích dẫn: Tam Bảo Tôn Kinh do MINH HẠNH pháp sư, hiệu THÍCH NGUYỆT QUANG biên soạn, Thích Ca Phật Viện xuất bản năm 1949)
tổng số: 7 | đang hiển thị: 1 - 7