Trang chủ | Kinh điển | Luận Tạng

Luận Tạng

image

Luận Giải Về Sự Rèn Luyện Như Tia Sáng

Khi chúng ta học tập Phật Pháp, điều quan trọng là mọi thứ được giải thích thật thích đáng và mọi người lắng nghe thật thích đáng. Chúng ta cần tuân theo những quy trình như trong những trường học thông thường. Chúng ta cần kiểm soát cẩn thận để thấy có bất cứ lỗi lầm nào không và chúng ta có thấu hiểu mọi thứ một cách đúng đắn hay không. Nếu lắng nghe Phật Pháp như loại học tập mà trong ấy một lạt ma đi lên và giải thích mọi thứ, và mọi người ngồi đấy và lắng nghe và chỉ cố gắng để có sự ngưỡng mộ từ đó, à, chúng ta có thể có được sự gia hộ. Nhưng như vậy không thể để lại bất cứ dấu ấn đáng kể nào trong tâm thức chúng ta. Khi lạt ma giảng dạy, không cần phải giới hạn với những nghi thức cầu trường thọ và gia hộ. Điều cần là sự giáo dục con người thật sự.
image

Giá Trị To Lớn Của Giáo Huấn Này

Atisa đã sáng tác một luận điển ngắn, Ngọn Đèn Cho Con Đường Giác Ngộ hay Bồ Đề Đạo Đăng Luận, với ý định cung cấp một cách bổ sung thành một thể thống nhất những giáo lý đa dạng của Đạo Phật dành cho những hành giả ở mọi trình độ năng lực tinh thần khác nhau . Ngọn Đèn của Atisa đã trở thành tài liệu căn bản cho tất cả mọi giai tầng của con đường Giác Ngộ (lamrim).
image

Giới thiệu tạng Thắng Pháp

Bộ Pháp Tụ (Dhammasanganī), cuốn sách đầu tiên của Thắng Pháp, và Paṭṭhāna cuốn cuối cùng, là hai cuốn quan trọng nhất trong bảy cuốn của Thắng Pháp, cung cấp như là cốt tử tinh hoa của Thắng Pháp.
image

Đại cương về Luận Câu Xá

Tác giả luận này là Luận sư Bà-tấu-bàn-đậu (Vasubandhu - cựu dịch là Thiên Thân, tân dịch là Thế Thân), người Bắc Ấn Ðộ, sanh trong khoảng 900 năm sau Phật nhập diệt, tại đô thành Bố-lâu-sa-bố-sa (Purusapura)
image

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá

Luận sư Vasubandhu là một bậc anh tài lỗi lạc, thông minh dĩnh ngộ, tư tưởng của ngài là tư tưởng tiền tiến; tác phẩm của ngài rất nhiều và vô cùng phong phú được giới học giả Ấn độ ngợi khen là ‘ngàn bộ Luận sư’.
image

Ðại Ý Triệu Luận

“Triệu Luận” là một bộ luận Phật Giáo do Tăng Triệu, vị học giả Bát nhã học, bậc cao tăng nổi tiếng đời Hậu Taàn Trung Quốc, chủ yếu xiển thuật giáo nghĩa Bát nhã Phật Giáo. Thời gian khoảng giữa đời Lương và đời Trần (Nam Triều) biên soạn thành tập gọi là “Triệu Luận”.
image

Một số vấn đề trong A tỳ đàm

Không hài lòng với việc phân loại thực tại (các pháp) thành các uẩn, xứ và giới, các bộ phái ngày càng thấy nhu cầu thảo ra một danh sách tổng thể các pháp, và việc này đã đưa đến một liệt kê khá cụ thể cho các mục tiêu thiền quán về những thành tố của vũ trụ được cho là có ảnh hưởng đến việc tu tập giải thoát.
image

Tánh không luận là gì ?

Từ khi Nagàrjuna (Long Thọ) xuất hiện ở miền Nam Ấn độ, đến nay đã 18 thế kỷ qua, và suốt một vòng cung ba phần tư của toàn bộ Á châu, Tánh Không luận (Sùnyavàda) đã trở thành một thứ khí giới vô cùng sắc bén được trang bị cho một nền triết lý chuyên môn phá hoại.
1 2 3 next tổng số: 21 | đang hiển thị: 1 - 10