Kinh Phật về thiền và chuyển hóa - Phần phụ lục

Đã đọc: 314           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

PHẦN PHỤ LỤC

 

 

Phụ lục 1

XUẤT XỨ CÁC BÀI KINH VÀ SÁM NGUYỆN

 

PHẦN I: CÁC KINH THIỀN

1. Kinh bốn pháp quán niệm, nguyên tác là Kinh Satipathana sutta, bài kinh thứ 10 trong Trung Bộ Kinh, tương đương với Kinh niệm xứ thuộc bộ Trung A-hàm 98.

2. Kinh Quán niệm hơi thở, nguyên tác là Kinh Ānāpānasatisutta (M. III. 79-99), thuộc Kinh Trung bộ thứ 118, tương đương với Nhập tức xuất tức niệm Kinh thứ 803, 810, 815 của bộ Tạp A-hàm.

3. Kinh các cấp thiền quán, nguyên tác là Kinh bất đoạn (Anupadasuttam), thuộc Kinh Trung bộ thứ 111.

4. Kinh bốn loại hành thiền, nguyên tác là Kinh hành thiền thứ 176 thuộc Phẩm Tâm 14 trong Kinh Trung A-hàm, theo bản dịch của ngài Phật-đà Da-xá và Trúc Phật Niệm.

5. Kinh sống trong hiện tại, nguyên tác là Kinh nhứt dạ hiền giả (Bhaddekarattasuttam), thuộc Kinh Trung bộ thứ 131-133.

PHẦN III: CÁC KINH VỀ THỰC TẬP CHUYỂN HÓA

6. Kinh chuyển pháp luân, dịch từ bản tiếng Anh The Book of Kindred Sayings của Hội Thánh Điển Pāli, vốn có xuất xứ từ bài Dhammacakkappavattana Sutta (S. V. 420-423) và phần Ðại Phẩm (Mahāvagga) thuộc Tạng Luật (Vinaya pitaka) của Tam Tạng Pāli.

7. Kinh ba dấu ấn thực tại, nguyên tác là Phật Thuyết Pháp Ấn Kinh, kinh thứ 104 trong ấn bản Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Tương đương với kinh thứ 80 của bộ Tạp A Hàm (nhằm kinh số 99 của Ðại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh).

8. Kinh thực tập vô ngã, dịch từ bản tiếng Anh của Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta-nikaya), ed. PTS, 1888-1902, III, 66-67; Tương đương với Vinayapitaka, ed. PTS, 1879-1883, I, 13-14.

9. Kinh mười hai nhân duyên, gồm có 3 Kinh. Kinh thứ nhất mang cùng tên, dịch từ Kinh Tăng Nhất A-hàm, bài kinh số 5), nguyên tác là Kinh Pháp Thuyết Nghĩa Thuyết, thuộc Kinh Tạp A-hàm, trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, kinh số 298. Kinh thứ hai là Kinh giải thích mười hai nhân duyên, tương đương kinh Pāli, Tương Ưng Bộ S. 12. 1. Desanā; 2. Vibhaṅga. Kinh thứ ba là Kinh chặt đứt mười hai nhân duyên, nguyên tác là Kinh Đại Thọ, trong Kinh Tạp A-hàm, thuộc Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, kinh số 284. Tương ưng với Kinh Tương Ưng Bộ, S. 12. 55-56. Mahārukkha.

10. Kinh chánh tri kiến (Sammaditthisuttam) thuộc Kinh Trung bộ thứ 9.

11. Kinh căn bản tu tập, nguyên tác là Kinh căn tu tập (Indriyabhavannasuttam), thuộc Kinh Trung bộ thứ 152.

12. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau, nguyên tác là Kinh tất cả lậu hoặc (Sabbasavasuttam), thuộc Kinh Trung bộ thứ 02.

13. Kinh ẩn dụ về thành trì, nguyên tác là Kinh thành dụ, thuộc kinh biệt dịch, No.125 (39.4) Tăng Nhất A-hàm 33 “Đẳng Pháp Phẩm” (Đại 2, tr.730), tương đương Pāli: A. VII.6 43, Nagara-sutta.

14. Phật nói Kinh bốn vô lượng tâm, nguyên tác là phẩm Tứ Vô Lượng, thứ năm trong kinh Đại Bảo Tích, từ bản dịch chữ Hán của ngài Huyền Trang.

15. Kinh từ bi và hồi hướng, nguyên tác là Kinh đại hồi hướng, thuộc Kinh Tập bộ tứ, số 825, trang 827, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển 33.

16. Kinh tám điều giác ngộ, nguyên tác là Bát Đại Nhân Giác Kinh, dịch từ bản chữ Hán của ngài An Thế Cao, kinh 779, thuộc Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.

PHẦN VI: XUẤT XỨ CÁC BÀI SÁM NGUYỆN

Bài “Sám quy nguyện”, bài “Sám nguyện 1”, “Sám nguyện 2” trích từ Nhật Tụng Thiền Môn 2010,[1] tr. 17-19, 150-153, 156-7.

Các bài do Thích Nhật Từ dịch gồm: Tán dương giáo pháp (tr.5), Bát-nhã tâm Kinh (tr. 195), “Sám quy mạng” (tr.199-203).

Các bài do Thích Nhật Từ soạn gồm: Nguyện hương (tr.3), Đảnh lễ Tam bảo (tr.4), “Sám quy y” (203-205), Lời nguyện cuối (tr. 215), đảnh lễ Ba Ngôi báu (tr. 216).

 

 

 

 

 

Phụ Lục 2

CÁC NGÀY LỄ TRONG

HAI TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO

(Tính theo ngày Âm lịch)

 

Tháng giêng

Ngày mùng 1:

Ngày Đức Phật Di-lặc đản sanh; ngày tu tập và làm phước của toàn thể Phật tử, theo Bắc tông.

Ngày rằm:

- Theo Nam tông, đây là ngày Pháp Bảo (Māghapūjā), kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo (Ovādapāṭimokkha) và là ngày đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch.

- Theo Bắc tông, ngày rằm thượng ngươn này là ngày lễ hội lớn, tu tạo các công đức.

Ngày 22:

Tổ Thập Tháp (tức tổ Phước Huệ), Chứng Minh Đạo Sư, Hội Phật giáo Trung Phần, viên tịch.

Ngày 30:

Tổ Khánh Anh, Pháp Chủ Tăng-già Việt Nam, nhiệm kỳ 2, viên tịch.

 

Tháng hai

Ngày mùng 8:

- Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni xuất gia, theo Bắc tông.

- Vía tôn giả A-nan-đa , theo Bắc tông.

Ngày rằm:

Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhập diệt, theo Bắc tông.

Ngày 19:

Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.

Ngày 21:

Vía Đức Bồ-tát Phổ Hiền, theo Bắc tông.

 

Tháng ba

Ngày 16:

Vía Đức Bồ-tát Chuẩn-đề, theo Bắc tông.

 

Tháng tư

Ngày mùng 4:

Vía Đức Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi.

Ngày mùng 8:

Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đản sanh và ngày lễ tắm Phật, theo Bắc tông.

Ngày rằm:

Theo Nam tông, đây là ngày Ðại Lễ Tam Hợp hay còn gọi ngày Phật Bảo (Visākhapūjā), kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni: đản sinh, thành đạo và viên tịch. Từ năm 1956, Phật giáo thế giới chọn ngày này làm ngày tưởng niệm đức Phật giáng sanh.

Ngày 16:

Ngày an cư kiết hạ của Tăng Ni, truyền thống Bắc tông.

Ngày 20:

Ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 11-6-1963).

 

Tháng sáu

Ngày rằm:

- Theo Nam tông, đây là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển, và là ngày an cư kiết hạ của chư Tăng, Nam tông.

- Ngày Đại đức Thích Nguyên Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 4-8-1963)

Ngày 19:

- Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.

- Vía tổ Khánh Hoà, tổ thứ nhất của phong trào chấn hưng Phật giáo miền Nam.

Ngày 24:

Ngày Đại đức Thích Thanh Tuệ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 13-8-1963)

Ngày 26:

Ngày Sư Cô Thích Nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 15-8-1963)

Ngày 27:

Ngày Đại đức Thích Tiêu Diêu vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 16-8-1963)

 

Tháng bảy

Ngày 13:

Vía Đức Bồ-tát Đại Thế Chí.

Ngày rằm:

Ngày Tự tứ và Mãn hạ của Tăng Ni, cũng là ngày dâng cúng y công đức, và ngày đại lễ Vu-lan-bồn hay còn gọi là ngày báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, theo Bắc tông.

Ngày 30:

Vía Đức Bồ-tát Địa Tạng Vương.

 

Tháng chín

Ngày mùng 2:

Ngày Đại đức Thích Quảng Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 5-10-1963).

Ngày 11:

Ngày Đại Đức Thích Thiện Mỹ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 27-10-1963).

Ngày rằm:

Ngày Mãn hạ và dâng y công Đức (Kathina) hay còn gọi là ngày Tăng Bảo, theo Nam tông.

Ngày 19:

Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.

Ngày 30:

Vía Đức Phật Dược Sư.

 

Tháng mười một

Ngày mùng 1:

Tổ Huệ Quang, Pháp Chủ GHPGVN, nhiệm kỳ I, viên tịch.

Ngày 17:

Vía Đức Phật A-di-đà, theo Bắc tông.

 

Tháng chạp

Ngày mùng 8:

- Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thành đạo, dưới cội Bồ-đề, theo Bắc tông.

- Tổ Vĩnh Nghiêm, Pháp Chủ Tăng già Bắc Việt, viên tịch.

Ngày rằm:

Ngày Hiệp kỵ, tức ngày tưởng niệm các bậc tiền bối đã dày công xây dựng và phát huy đạo Phật Nguyên thủy tại Việt Nam.

Ngày 20:

- Hòa thượng Thích Thiện Hoa, viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, viên tịch.

 

 

 

 

***

 

 

Phụ lục 3

CÁC NGÀY ĂN CHAY

(Tính theo ngày Âm lịch)

 

Hai ngày:     1 và 15.

Bốn ngày:    1, 14, 15 và 30.

Sáu ngày:   8, 14, 15, 23, 29 và 30.

Tám ngày:   1, 8, 14, 15, 18, 23, 24 và 30.

Mười ngày:  1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30.

Một tháng:   Tháng giêng / tháng 4 / tháng 7 hay tháng 10.

Ba tháng:      Tháng giêng, tháng 7 và tháng 10.

Bốn tháng:   Tháng giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.

Trường trai: Quanh năm suốt tháng.

Ăn chay là pháp tu nuôi dưỡng lòng từ bi đối với các loài động vật, là phương pháp giữ gìn sức khỏe và sống thọ. Để việc ăn chay mang lại nhiều lợi ích, người ăn chay phải giữ tâm trong sạch, tránh điều tội ác, làm việc nhân từ, thương người mến vật và tu tập các công đức. Được như vậy thì ánh sáng từ bi và trí tuệ của đạo Phật sẽ tỏa sáng khắp nhân loại và chúng sanh.

 

 

***[1]. Thích Nhất Hạnh, Thiền môn Nhật tụng 2010. - Ấn bản miền Nam. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2010.     

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập