bố thí

Ăn mày cửa Phật


Cúng Dường


Cuộc đời


Nhân - quả


Phóng sinh nhiều cách !


Trái ớt cúng dường


Tụng kinh


tổng số: 64 | đang hiển thị: 1 - 64

Bình luận cuối cùng

avatar vào lúc 05/10/2017 15:33:35

Đăng nhập