bố thí

Ăn mày cửa Phật


Cúng Dường


Cuộc đời


Nhân - quả


Phóng sinh nhiều cách !


Trái ớt cúng dường


Tụng kinh


tổng số: 65 | đang hiển thị: 1 - 65

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập