Các học giả Anh quốc và Phật giáo Âu Mỹ

Tài liệu tham khảo


Ven. Sangharakshita


Francis Story


Nanamoli Thera


Dr. Edward Conze


Christmas Humphreys


I. B. Horner


E.M. Hare


W. F. Stede


Ven. Ernest hunt


Ananda Metteyya


F. L. Woodward


Bhikkhu Silacara


Bhikkhu Silacara


Edward Joseph Thomas


Robert Chalmers


C.A.F. Rhys Davids


T.W. Rhys Davids


R. C. Childers


Edwin Arnold


F. Max Muller


George Turnour


tổng số: 23 | đang hiển thị: 1 - 23

Tác giả ngẫu nhiên

Đăng nhập